Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Na ustanovnem zboru 18.6.2001 so ustanovni člani v skladu z 8. in 9. členom Zakona v o društvih (ZDru) sprejeli ta statut in s tem je Sekcija za proučevanje in varstvo netopirjev pri Društvu študentov biologije postala samostojno društvo. Na občnem zboru 23.1.2013 je bil sprejet dopolnjen statut s čemer se zagotavlja skladnost s spremenjenim Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2).

Splošne določbe

 1. Ime društva je Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (kratica SDPVN). Za predstavitev društva v tujini se poleg slovenskega imena lahko uporablja angleško ime društva – SDPVN – Slovenian Association for Bat Research and Conservation.
 1. Sedež društva je na naslovu: Večna pot 111, Ljubljana.
 1. Društvo je pravna oseba.
 1. Žig društva je okrogle oblike. Ob robu ima napisano slovensko ime društva. V sredini je risba netopirja v letu, desno od nje pa stoji kratica imena društva.
 1. Društvo je prostovoljno združenje občanov, ki združujejo svoje interese, delo in sredstva za delovanje na hiropterološkem in naravovarstvenem področju.
 1. Društvo je hiropterološka organizacija, ki deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Društvo na vseh področjih svojega delovanja sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni.

Namen in cilji društva

 1. Namen delovanja društva je varstvo netopirjev in njihovih habitatov – z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, popularizacijo hiropterologije, izdajateljsko in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Dejavnost društva

 1. Društvena dejavnost je splošnega družbenega pomena in neprofitna. Deli se na pet organizacijsko vsebinskih sklopov:
  • splošna ljubiteljska in organizacijska hiropterološka dejavnost: prirejanje predavanj, seminarjev, izletov, ekskurzij in poljudnih raziskovalnih akcij, organizacija družabnih srečanj in raziskovalnih taborov, naravoslovna fotografija, izdajanje in distribucija raznovrstnega propagandnega materiala, posredovanje strokovne literature in sredstev za delo s področja dejavnosti društva,
  • naravovarstvena dejavnost: varstvo vrst, varstvo življenjskih prostorov, splošna naravovarstvena dejavnost,
  • znanstveno-raziskovalna dejavnost: strokovno znanstveno-raziskovalno delo s področja problematike netopirjev, vodenje knjižnice,
  • publicistična dejavnost: urejanje in izdajanje društvenega glasila in drugih publikacij ter nosilcev zvoka in slike,
  • izobraževalna dejavnost: organiziranje seminarjev, tečajev in drugih strokovnih srečanj, izobraževanje mladih, sodelovanje pri pripravi gradiv za potrebe izobraževanja.
 1. Društvo posamezno dejavnost razvija skladno z veljavnimi predpisi in zakoni, ki urejajo to dejavnost (varstvo okolja, raziskovalna dejavnost, izobraževanje, publicistika).
 1. Za izvrševanje namena in nalog društva, lahko le to opravlja pridobitne dejavnosti, pod pogoji, ki jih za to določa zakon. Pridobitne dejavnosti so lahko:
  • izdajanje in distribucija raznovrstnega propagandnega materiala (J58.190),
  • izdajanje publikacij (J58.110) ter nosilcev zvoka (J59.200) in slike (J59.130),
  • ter sredstva tržnega komuniciranja (S94.120 in M74.900).
 1. Društvo ima lahko za opravljanje svoje dejavnosti premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, s katerimi razpolaga v skladu z zakonom in tem statutom.
 1. Delovanja društva je javno. Javnost se zagotavlja z objavami na oglasnih deskah na sedežu društva in z elektronsko pošto, v določenih primerih s pisnim obveščanjem članov ter prek publikacij in sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

Članstvo 

 1. Član društva lahko postane vsak občan ali tuj državljan pod enakimi pogoji na način, ki je določen s tem statutom.
 1. Članstvo v društvu je prostovoljno in javno.
 1. Člani društva so enakopravni v svojih pravicah in obveznostih.
 1. Člani društva so redni in častni.
 1. Redni član lahko postane, kdor vloži pristopno izjavo, s katero se obveže izpolnjevati določila statuta in druge pravilnike društva.
 1. Častni član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in napredek hiropterologije ali varstva netopirjev ter narave. Slovesno imenovanje opravi občni zbor. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi rednemu članu društva. Pravice častnih članov so enake pravicam rednih članov. Častni člani so opravičeni plačevanja članarine. Častni član, ki ni hkrati redni član društva, nima pravice odločati v organih društva, temveč se lahko udeležuje občnih zborov in tudi razpravlja o posameznih vprašanjih.
 1. V društvo se lahko včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, če podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Člani, ki še niso polnoletni, ne morejo opravljati vodstvenih funkcij v organih društva.
 1. O sprejemu kandidata, ki je vložil pisno pristopno izjavo na sedež društva odloča izvršilni odbor. Izvršilni odbor mu lahko odkloni članstvo, če kandidat ne izpolnjuje pogojev določenih v 22. členu tega statuta.
 1. Ob odklonitvi članstva mora izvršilni odbor izdati v 45 dneh obrazložitev odklonitve s podukom. Zoper to odklonitev lahko kandidat v 30 dneh po prejemu vloži zahtevo, da o njegovem sprejemu odloča občni zbor društva na prvem naslednjem zasedanju. Enako zahtevo lahko vloži kandidat, ki v treh mesecih ni prejel odgovora na prošnjo za včlanitev.
 1. Članstvo je nezdružljivo z ogrožanjem vseh vrst netopirjev in z njihovim nelegalnim zadrževanjem v ujetništvu, razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje ustreznih institucij za potrebe znanstveno-raziskovalne dejavnosti in varstva netopirjev. Članstvo je tudi nezdružljivo s trgovanjem z živimi ali mrtvimi osebki in z zavestnim uničevanjem njihovih habitatov ali dajanjem soglasij k takim posegom.
 1. Pravice in dolžnosti članov so:
  • spoštovati določbe statuta in drugih aktov ter odločitev društva,
  • udeleževati se občnih zborov društva in aktivno sodelovati pri drugih organih društva, dajati konstruktivne predloge, pripombe, pobude, kritike, pohvale, prošnje in pritožbe,
  • voliti in biti izvoljen v organe društva,
  • izvajati projekte s področij dejavnosti po 8. členu tega statuta pod okriljem društva,
  • predlagati vsebinsko točko za sejo izvršilnega odbora in prisostvovati sejam,
  • zastopati interese društva, skrbeti za njegov ugled ter nositi društveni znak in društvena priznanja,
  • uporabljati skupne dosežke in rezultate delovanja društva v skladu s pravilnikom,
  • informirati se o dejavnosti in poslovanju društva,
  • plačevati članarino.
 1. Članstvo v društvu preneha:
  • s prostovoljnim izstopom (pisna izjava poslana IO),
  • z izključitvijo s sklepom NO,
  • s črtanjem iz članstva, če član dve leti ne poravna članarine in članskih obveznosti, kljub opominu o čemer odloča IO,
  • s prenehanjem društva,
  • s smrtjo.

Organi društva

 1. Organi društva so:
  • občni zbor,
  • izvršilni odbor (IO),
  • nadzorni odbor (NO).
 1. Član društva je hkrati lahko član občnega zbora in zgolj še enega organa društva.

Občni zbor

 1. Najvišji organ društva je občni zbor. Sestavljajo ga vsi redni in častni društva.
 1. Naloge in pristojnosti občnega zbora so, da:
  • sprejema statut in spremembe ter dopolnila k statutu,
  • sprejema pravilnike društva,
  • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,
  • voli in razrešuje člane IO, NO,
  • sprejema letno finančno poročilo in proračun ter programe dela,
  • sprejema letno poročilo nadzornega odbora,
  • odloča o pritožbah zoper odločitve IO in NO,
  • odloča o višini članarine,
  • dodeljuje častno članstvo,
  • odloča o prenehanju društva,
  • na predlog IO sprejema obče pomembne odločitve in stališča glede hiropterologije in varstva netopirjev.
 1. Občni zbor se lahko sestane na rednem ali izrednem zasedanju.
 1. Redno zasedanje občnega zbora praviloma skliče predsednik društva ali njegov namestnik enkrat letno.
 1. Izredno zasedanje občnega zbora skliče predsednik društva na pobudo IO ali na zahtevo NO ali najmanj tretjine članstva.
 1. Predsednik društva je dolžan sklicati izredno zasedanje občnega zbora v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izrednega zasedanja občnega zbora ne skliče v tem roku, ga lahko skliče vložitelj zahteve, ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo.
 1. Datum, kraj in predlagani dnevni red zasedanja občnega zbora morajo biti objavljeni vsaj 14 dni pred zasedanjem.
 1. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času začetka navzoča več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem času začetka občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen če je prisotnih najmanj 8 članov. O rednih zadevah odloča z večino prisotnih članov in o statutarnih z dve tretjine prisotnih članov. O prenehanju društva mora glasovati več kot dve tretjini vseh članov.
 1. Sklicatelj občnega zbora odpre in vodi zbor do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika. O delu in sklepih se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani delovnega predsedstva. Zapisnik se shrani v društvenem arhivu.
 1. Glasovanja na zasedanjih občnega zbora so praviloma javna, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Izvršilni odbor 

 1. Izvršilni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva v skladu s statutom in pravilniki ter po delovnem in finančnem načrtu sprejetima na občnem zboru.
 1. IO društva sestavlja vsaj pet članov: predsednik društva, ki je hkrati tudi predsednik IO, tajnik društva, blagajnik društva in vsaj še dva člana IO. Član IO je tudi po en predstavnik sekcij, strokovnih komisij in odborov, ki ga med sabo izvolijo člani sekcij, strokovnih komisij in odborov.
 1. IO društva je izvoljen za obdobje enega leta. Svojo funkcijo nastopi po končanem zasedanju občnega zbora, na katerem je bil izvoljen in jo opravlja dokler ne nastopi nov izvršilni odbor.
 1. IO društva lahko predlaga svojo predčasno razrešitev. O predlogu odloča občni zbor.
 1. IO društva je odgovoren za svoje delo občnemu zboru.
 1. Pristojnosti IO društva so, da:
  • ob izvolitvi poda predlog delovnega in finančnega načrta,
  • izvršuje naloge iz delovnega načrta,
  • odloča o tekoči porabi materialno-finančnih sredstev,
  • vsako leto poda delovno in finančno poročilo na rednem občnemu zboru,
  • predlaga letno članarino,
  • vodi evidenco članov in črta člane iz evidence,
  • predlaga spremembe in dopolnitve statuta ter pravilnike društva.
  • ustanavlja in razpušča sekcije društva,
  • daje soglasja k društvenim akcijam in projektom na znanstvenoraziskovalnem in naravovarstvenem področju,
  • dva meseca po nastopu funkcije novega IO nanj prenaša izkušnje in ga uvaja v delo.
 1. Sklep IO je sprejet, če zanj glasuje vsaj polovica članov IO. V primeru neodločenega izida odloča predsednikov glas. Sklepi so javni in se hranijo v društvenem arhivu.

Nadzorni odbor

 1. Nadzorni odbor je organ, ki skrbi za delovanje društva v skladu s statutom in pravilniki društva.
 1. NO je sestavljen iz predsednika NO in dveh članov NO. Člane NO se voli na rednem zasedanju občnega zbora. Funkcijo opravljajo eno leto, dokler ni izvoljen nov nadzorni odbor.
 1. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
 1. Pristojnosti nadzornega odbora so, da:
  • nadzira delovanje IO,
  • nadzira finančno in materialno poslovanje društva,
  • nadzira delovanje članov društva,
  • lahko zahteva sklic izrednega zasedanja občnega zbora,
  • lahko predlaga občnemu zboru predčasno razrešitev IO,
  • preverja o pripombah na delo IO in članov društva,
  • izreka disciplinske ukrepe zoper člane društva na prvi stopnji
  • razsoja o sporih med člani ter med člani in društvenimi organi,
  • ob izteku mandata poda delovno poročilo občnemu zboru,
  • dva meseca po nastopu funkcije novega NO nanj prenaša izkušnje in ga uvaja v delo.
 1. Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga tudi IO ali pa NO začne postopek na predlog članov društva.
 1. Disciplinska ukrepa sta javni opomin in izključitev.
 1. Disciplinski postopek vodi predsednik NO. NO lahko sprejme odločitev, če zanjo glasujeta vsaj dva člana odbora. Sklepi NO so javni in se hranijo v društvenem arhivu.
 1. O pritožbi zoper odločitve NO odloča na prvem naslednjem zasedanju občni zbor društva kot drugostopenjski organ. Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa.

Predsednik društva

 1. Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednika društva izvoli občni zbor za obdobje enega leta. Za svoje delo je odgovoren IO in občnemu zboru.
 1. Naloge in pristojnosti predsednika društva so, da:
  • odgovarja za zakonito poslovanje društva in njegovih organov,
  • predstavlja društvo in zanj podpisuje pomembnejše dokumente,
  • pripravlja in sklicuje občni zbor in ga vodi dokler ni izvoljeno delovno predsedstvo,
  • sklicuje seje izvršnega IO,
  • odgovarja za idejno in programsko zasnovo društvenega delovanja.

Tajnik društva

 1. Naloge tajnika so, da:
  • pripravlja seje IO,
  • koordinira stike z drugimi organizacijami,
  • vodi društveni arhiv in korespondenco,
  • podpisuje manj pomembne in tekoče zadeve,
  • vodi evidenco članstva.

Blagajnik društva

 1. Naloge blagajnika so, da:
  • izvaja in nadzira finančno poslovanje društva,
  • izdela letno finančno poročilo,
  • na sejah IO redno poroča o finančnih zadevah.

Volitve članov IO in NO

 1. Volitve praviloma potekajo na vsakem rednem zasedanju zbora. Volitve razpiše predsednik društva vsaj štirinajst dni pred rednim zasedanjem občnega zbora.
 1. Če občni zbor na izrednem zasedanju sprejme sklep o predčasni razrešitvi članov IO ali NO društva, se izredne volitve IO ali NO društva opravijo na tem zasedanju, brez predhodnega razpisa.
 1. Vsak redni član ima pravico predlagati kandidate za člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Sekcije

 1. IO društva na pobudo članov društva za lažje opravljanje nalog društva oblikuje sekcije.
 1. Sekcije niso organi društva in niso pravne osebe. Sekcije oblikuje IO v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom. Sekcije v celoti delujejo preko IO društva, ki je tudi odgovorno za delo sekcij.
 1. Sekcije imajo lahko svoje pravilnike, ki jih potrdi IO, spoštovati pa morajo statut in pravilnike društva.

Materialno-finančno poslovanje društva

 1. Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarne knjige. Z društvenim premoženjem upravlja IO.
 1. Viri sredstev društva so:
  • članarina,
  • drugi prispevki društvenih članov,
  • prispevki za društveno revijo in druge publikacije,
  • prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
  • javna sredstva,
  • donacije in subvencije,
  • sredstva tržnega komuniciranja,
  • premično in nepremično premoženje,
  • darila in drugi priložnostni dohodki.
 1. Dohodke lahko društvo porabi zgolj za izvajanje nalog društva. Presežki prihodkov nad odhodki se lahko porabijo samo za dejavnost društva.
 1. Finančno in materialno poslovanje društva, blagajniško knjigo in sredstva društva vodi blagajnik društva. Njegovo delo poteka v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi za društva.
 1. Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, tajnik ali blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.
 1. Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa pri pooblaščeni finančni ustanovi.
 1. Vsak član društva ima vpogled v finančno in materialno poslovanje ter sredstva društva.
 1. Nadzor nad finančnim poslovanjem vrši NO, ki o tem poroča občnemu zboru.

Pravilniki društva

 1. Delovanja društva poleg statuta določajo pravilniki. Pravilnike sprejema občni zbor. Začasne pravilnike sprejema tudi IO, ki jih na prvem naslednjem občnem zboru predlaga v potrditev.

Zastopanje

 1. Zastopnik društva v odnosih s tretjimi osebami je predsednik društva. V njegovi odsotnosti ga nadomešča član IO. Namestnika določi IO. Zastopnik društva je za svoje delo odgovoren IO in občnemu zboru.

Prenehanje društva

 1. Društvo preneha delovati:
  • po sklepu občnega zbora,
  • po samem zakonu.
 1. V primeru prenehanja društva prevzame njegovo premoženje Društvo biologov Slovenije oz. programsko sorodno društvo. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Končna določba

 1. Ta statut je stopil v veljavo s sprejetjem na ustanovnem občnem zboru, dne 18.6.2001 v kraju Ljubljana.
 1. Dopolnjen statut stopi v veljavo s sprejetjem na občnem zboru, dne 23.1.2013 v kraju Ljubljana.